Top
א'.-ה'.: 10.00-22.00 ו'.: 10.00-15.00
פרטי קשר
  • כתובת חברה: ת.ד 25507, חיפה, מיקוד 31254
  • 04-9127730
  • twi1ight.warlock
  • sales@twenty4pay.co.il
  • א' - ה' 10:00 - 22:00
    ו' 10:00 - 15:00
אם אתם רוצים להשתמש בשירותיו של חברת Twenty4pay קראו את ההסכם:
הסכם זה מגדיר את התנאים של שירותי החברה Twenty4pay (להלן: "החברה"). לפני השימוש בכל שירותי החברה, לקוחות החברה מתחייבים לקרוא במלואו את ההסכם ולקבל את תנאיו. השימוש בשירותים של החברה מהווה אישור מלא של כל תנאי ההסכם זה.
1. מתן השירותים:
1.1 Twenty4pay מספקת שירותים לכל לקוח אשר מאשר את הסכם הנ"ל הנוגע להמרת מטבע באתר החברה, להלן השירותים: המרה שערי החליפין / הפקדה / משיכה על פי התעריפים מוצגים בדף הבית של האתר.
1.2 החברה אינה אחראית ולא תפצה באופן מלא או חלקי לנזק, אשר שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון של השירות, כמו גם בשל טעויות שבוצעו על ידי הלקוח בעת העברה או מסירת פרטים כוזבים.
1.3. הצדדים מכירים במסמכים אלקטרוניים משוכים בעזרת (אמצעי) מערכת העברת מטבע , אשר כל חברה למטבע אלקטרוני באתר החברה, שווה על פי חוק המקביל למסמכים בצורה בכתב הפשוטה.
2. תנאי הפעולות ההמרה ותחומי האחריות של הצדדים:
על מנת לשלוח או לקבל מטבע וירטואלי, חובה ע"י המשתמש להציג תעודת זהות .לרכוש מטבע וירטואלי ניתן רק לאחר אישור ע"י הנציג והשלמה של כל הפעילות ההזדהות מול מערכת האתר
2.2. שימוש בשירותים של החברה, הלקוח מאשר את מלוא הלגיטימציה של פעילותם. הלקוח מאשר כאחראי על מקורו של כספים אלקטרוניים \ או מטבעות פיסיות ולכל מעורבות בחילופים משפטיים, אשר לא בניגוד לחקיקה המקומית ובינלאומית. הלקוח מסכים כי כל ניסיון להחליף כספים לא חוקיים ייתבעו בכל חומרת הדין.
2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירותים לכל לקוח, ללא כל הסבר.
2.4. במקרה של אי השלמת העברת הכספים לחשבון הבנק של המוטב, חזרת הכספים לשולח התבצעו מינוס העמלה של מערכות בנקאיות, כמו כן הפסדים אפשריים אחרים אשר נגרמו לחברה.
2.5. החברה אינה אחראית בתנאי של הפרה של הלקוח על הסכם בין הלקוח לבין מערכות תשלומים אלקטרוניות אליה מעוברים כספים ע"י החברה, החברה אחראית בלבצע פעולת המרה ולהעביר למוטב, אשר מופיע בפרטי ההזמנה.
2.6. כל המידע שקיבלה החברה מהלקוח במהלך המבצע, הוא סודי והוא לא מועבר לצדדים שלישיים. החברה רשאית לפי בקשה לספק מידע על הלקוחות לבקשת רשויות אכיפת החוק, על פי בית המשפט, הממשל של מערכות תשלום, כמו גם קורבנות של הונאה אם הונאה יוכח.
2.7. החברה מתחייבת לבצע כל פעילות נדרשת למניעת ניסיונות סחר בלתי חוקי, הונאה פיננסית והלבנת כספים באמצעות שירותי החברה
3. נוהל לפתרון סכסוכים:
3.1. אי הסכמות הנובעות בהקשר למתן השירות החברה למשתמש נפתר על ידי פניית לקוח להנהלת החברה.
3.2. בחלק מהמקרים ניתן לפתור בעיות בהשתתפות מנהל אחת ממערכות התשלומים אתה השתמש הלקוח .
3.3. אם לא ניתן לפתור את הבעיות הנובעות מהבהרה מוקדמת, הסכסוך ייפתר בהתאם לחוק מדינת ישראל במקום הנהלת החברה.
4. הוראות סופיות:
4.1. אסור להשתמש במישרין או בעקיפין בשירותי החברה למטרת פעולות הונאה ופעולות בלתי חוקיות, סחר בלתי חוקי, הונאה כספית והלבנת כספים.
4.2. כל המידע באתר האינטרנט של החברה מוגן בזכויות יוצרים וזכויות נלוות. יש לקבל הסכמה מההנהלה על כל שימוש באתר האינטרנט של החברה כמקור המידע.
4.3. כל עסקה בין הלקוח לבין החברה מרגע השלמתה הינה בלתי הפיכה. החזרת הכספים שהועברו לאחר השלמת העסקה אינו אפשרי.
4.4. במקרה של סכסוך בין הלקוח לבין החברה, התמורה המקסימלית מהחברה לא תעלה על הסכום שהועבר על ידי הלקוח לצורך המרתם או העברתם. במקרה אשמתו של לקוח יבטיח פיצוי על הפסדים ונזקים שייגרמו לחברה. כל סכסוכים בין הלקוח לבין החברה נפתרים באמצעות משא ומתן ע"י שני הצדדים.
4.5. תעריפי השירותים נקבעים על ידי החברה וניתנים לשינוי בכל עת ללא הודעה ללקוח.
4.6. החברה אינה נושאת באחריות ואינה מפצה עבור הפסדים בגין אי ביצוע של חובותיה כלפי הלקוח, הנובעות בנסיבות שלא בשליטתה. נסיבות אלה, בפרט, כוללים: תאונות; כיבוי או תקלה בציוד חשמאלי; אסונות טבע; אסונות טבע ותעשייה; טרור; פעולות צבאיות; תסיסה אזרחית; קבלה על ידי רשויות ציבוריות, ממשלות מקומיות או מנהלות של מערכות תשלום של מעשים המכילים איסורים או הגבלות על פעילות החברה; נסיבות אחרות שלא ניתן לחזות מראש או למנוע אותן מראש ולא לאפשר את מתן השירותים לחברה.
4.7. לחברה ישנה זכות לא להפיק מזומנים ללקוח עד אשר ימסור את פרטי זהות(הדרכון) שלו.
4.8. על פי שיקול דעתה, לחברה יש זכות לא להחזיר את הכספים המועברים לה לצורך המרה עד שתתקבל זהות הלקוח.
4.9. החברה רשאית לערוך שינויים בהסכם זה בכל עת מבלי ליידע את הלקוח על כך.
4.10 החברה אינה אחראית לכל אובדן אפשרי של כספים שייגרמו ללקוח על ידי צד שלישי. החברה עוסקת אך ורק בהעברה ישירה ואינה צד בפרויקטים שהלקוח מבצע אליהם העברה.
הסכם זה מהווה הסכם סטנדרטי. להסכם זה יש אותו כוח משפטי כחוזה רגיל, שנחתם על הנייר בהתאם לחקיקה של מדינת ישראל.

הודעה חשובה: לקוח יקר, אנו נאלצים להודיע לך כי החל מתאריך: 01.03.19 החברה שלנו מפסיקה פעילות לאלתר